Kim jest najseksowniejszy prezes świata? Poznajcię Sophię Amoruso

Od zera do milio­nera, czyli cudowne histo­rie, które zda­rzają się raz na milion. Dobrze znane są przy­padki, gdzie w bar­dzo krót­kim cza­sie udało się komuś…

Sylwia Nowak to dopiero początek.

Syl­wia Nowak młoda, piękna a do tego zdolna i ambitna! Jak odna­leźć się w świe­cie social mediów, żyć w zgo­dzie ze sobą na prze­kór wszyst­kiemu.…

Uoga Uoga – z miłości do natury

Uoga Uoga” – z języka litew­skiego „jagody”. Co kryje się pod tą ory­gi­nal­nie brzmiącą nazwą? Rodzinne przed­się­bior­stwo, które mimo że jest obec­nie jed­nym z wio­dą­cych…

Magda Jagnicka. Dosięgnąć Vogue.

Nie­zwy­kle uta­len­to­wana, a przy tym nie­spo­ty­ka­nie rado­sna i uśmiech­nięta, osoba, od któ­rej bije ogrom pozy­tyw­nej ener­gii. Magda Jagnicka, bo o niej mowa, to jedna z…

Jestem szczęściarą… Kinga Litwińczuk

Zwiewne sukienki, dłu­gie płasz­cze, ubra­nia over­size zakła­dane war­stwowo, sztuczne futra – to esen­cja stylu Kingi Litwiń­czuk, autorki bloga Style On, która jak nikt inny w Pol­sce potrafi łączyć kla­sykę z naj­now­szymi tren­dami ze świa­to­wych wybie­gów.

Nowa kolekcja BUSINESS Simple CP – wiosna/lato 2016

You can have any­thing in life if you dress for it.” – Edith Head Uznana ame­ry­kań­ska sce­no­grafka, wie­lo­krotna lau­re­atka Oscara, Edith Head, dosko­nale wie jak odpo­wiedni strój może odmie­nić czło­wieka oraz jak ogromny wpływ ma na jego odbiór przez oto­cze­nie. Szcze­gól­nie istotne jest to w świe­cie biz­nesu, który ponad wszystko ceni pro­fe­sjo­na­lizm nie tylko ten zwią­zany z mery­to­rycz­nym przy­go­to­wa­niem,
ale rów­nież z odpo­wied­nim stro­jem.

Jeansy na wiosnę

Wszyst­kie kochamy jeansy. Są wygodne, uni­wer­salne – pasują nie­malże do wszyst­kiego… no i przede wszyst­kim są ponad­cza­sowe. Na pewno nie jedna z Was ma jesz­cze…

Czystek – co warto o nim wiedzieć?

Obok zie­lo­nego jęcz­mie­nia czy­stek jest hitem zio­ło­wym ostat­nich mie­sięcy. Cho­ciaż w Pol­sce cie­szy się zain­te­re­so­wa­niem dopiero od kilku mie­sięcy, jego lecz­ni­cze wła­ści­wo­ści znane są od…

Sylwia Nowak to dopiero początek.

Magda Jagnicka. Dosięgnąć Vogue.

Harel. Pod prąd

 


Vers24 diary

  • Smutna wiadomo  po wieloletniej walce z chorob Parkinsona zmarahellip
  • Dzikujemy za zaproszenie badurapl  vers24vers24dailybadurainvitationeventpressmagazineporterstylefashionstylegramfashiongramvscopoland
  • Warszawa  Drodzy Czytelnicy z jakich miast jestecie? Piszcie whellip
  • I po nagraniach Efekty niebawem na Vers24pl vers24vers24peopleurbandecaybeautyphotoshotstylevscocamvscoeditblackandwhitewebstagram
  • Dziaamy z urbandecaycosmetics Backstage na Instagram Stories! vers24vers24beautyurbandecaybeautytutorialmakeupbeautytutorialvscovscopolandvscowarsaw
  • S tu mionicy kawy? Polecajcie konta z najpikniejszymi zdjciami kawyhellip

 

Wyjść poza sieć. Blogerzy piszą książki, część I : Moda

10 faktów z życia Davida Bowie

Kino dla feministki. 5 filmów, które warto obejrzeć

Kim jest najseksowniejszy prezes świata? Poznajcię Sophię Amoruso

Od zera do milio­nera, czyli cudowne histo­rie, które zda­rzają się raz na milion. Dobrze znane są przy­padki, gdzie w bar­dzo krót­kim cza­sie udało się komuś…

Nowa kolekcja BUSINESS Simple CP – wiosna/lato 2016

You can have any­thing in life if you dress for it.” – Edith Head Uznana ame­ry­kań­ska sce­no­grafka, wie­lo­krotna lau­re­atka Oscara, Edith Head, dosko­nale wie jak odpo­wiedni strój może odmie­nić czło­wieka oraz jak ogromny wpływ ma na jego odbiór przez oto­cze­nie. Szcze­gól­nie istotne jest to w świe­cie biz­nesu, który ponad wszystko ceni pro­fe­sjo­na­lizm nie tylko ten zwią­zany z mery­to­rycz­nym przy­go­to­wa­niem,
ale rów­nież z odpo­wied­nim stro­jem.

Jeansy na wiosnę

Wszyst­kie kochamy jeansy. Są wygodne, uni­wer­salne – pasują nie­malże do wszyst­kiego… no i przede wszyst­kim są ponad­cza­sowe. Na pewno nie jedna z Was ma jesz­cze…

TOP 5 POLSKIEJ MODOWEJ BLOGOSFERY

Pol­ska blo­gos­fera odno­to­wuje ostat­nimi czasy naj­więk­szy „ruch w inte­re­sie” w całej swo­jej histo­rii. Blogi modowe, uro­dowe, kuli­narne, czy też lifestyle’owe, każ­dego dnia wyra­stają w sieci…

TOP 10 rzeczy, które znajdziecie na targach Warsaw Fashion Store

Targi mody War­saw Fashion Store zbli­żają się wiel­kimi kro­kami! Już w ten week­end na Sta­dio­nie Naro­do­wym w War­sza­wie odbę­dzie się praw­dziwe święto mody nie­za­leż­nej. Z…

KappAhl Hampton Republic 27 for Her

Marka Kap­pAhl zapre­zen­to­wała naj­now­szą kolek­cję Hamp­ton Repu­blic 27 na sezon wiosna/lato 2016. Linia dam­ska zawiera ponad­cza­sowe ele­menty w uno­wo­cze­śnio­nym wyda­niu, utrzy­mane w kli­ma­cie luź­nej, miej­skiej…

LookBook

06

StreetFashion

02

Twoja Stylizacja

01

Inspiration

03

romby

Egzotyczny owoc kaki

Tekst: Mar­tyna Ludwi­niak Zdję­cia: VERS-24 Kaki z wyglądu przy­po­mina pomi­dor, nato­miast sma­kuje jak śliwka. Owoc ten przy­był do nas aż z Chin, gdzie upra­wiany jest…

Walentynki w wersji fit

Tekst: Mar­tyna Ludwi­niak Zdję­cia: Vers-24 Deser ten szcze­gól­nie popu­larny jest w Wiel­kiej Bry­ta­nii, jed­nak coraz czę­ściej gości rów­nież na naszych sto­łach. Cha­rak­te­ry­styczny bry­tyj­ski pud­ding składa…

Francuskie poduszki z brie, karmelizowaną cebulą, gruszką nashi i rozmarynem

Tekst: Nata­lia Nowak-Bartek Zdję­cia: Krew i mleko Skład­niki (9 sztuk): płat cia­sta fran­cu­skiego 3 małe cebule 150 g sera brie gruszka (u mnie nashi) łyżeczka brą­zo­wego cukru roz­ma­ryn łyżeczka oleju rze­pa­ko­wego sól…

Uoga Uoga – z miłości do natury

Czystek – co warto o nim wiedzieć?

Najsłynniejsze tatuaże modelek

VERS-24 MOODBOARD

Dekalog redaktorki modowej

Walentynkowy moodboard

 

aaa2